ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต
      สำนักงานปลัด
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      กองคลัง
      กองช่าง
      ส่วนการศึกษาฯ
      ส่วนสาธารณสุขฯ
      การดำเนินงานของอบต.
      แผนดำเนินงาน
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ของอบต.
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      คู่มือประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์

  แบบสอบถามความพึ่งพอใจด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 6 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 

  
นายสมบูรณ์  ศรีธรรม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล

.........................................
เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
  username
  password
 นายบรรจง  แสนสุข
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล

 
                  

 

 
                 


ดาวน์โหลดโปรแกรมจากทั่วโลก

 ชิญร่วมกิจจกรรมปั้นจักรยานในวันต้านยาเสพติด วันที่ ๒๖ มิภุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารเอนกประสงค์ (โดม) องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล

 
  

 อ่านต่อ

 
 
  
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2563   [ 30/9/2562 12:03:21 ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ อบต.วังบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-   [ 13/9/2562 13:16:51 ]
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ (กองคลัง)   [ 12/9/2562 17:04:05 ]
ประกาศผู้ชนะเสนอคารา ซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ 1 รายการ   [ 12/9/2562 15:22:39 ]
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างติดตั้งสติกเกอร์ฝ้าและสติกเกอร์ซีทรูเพื่อกันแสง   [ 11/9/2562 15:35:51 ]
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างติดตั้งตัวอักษรตัวหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล   [ 11/9/2562 15:35:27 ]
ประกาศผู้ชนะเสนอคารา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ กองการศึกษา   [ 11/9/2562 15:35:05 ]
     
 
  
        
 
 
 
โครงการจัดเวทีประชาคมตำบล ประจำปี 2562
กิจกรรมปั่นจักรยานต้านภัยยาเสพติด
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560
โครงการกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2560
โครงการนันทนาการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ประจำปี 2560
     
 
 
 
 [ 7/6/2553 8:56:59 ] เลื่อนข้าราชการ คำสั่งที่ 279-2553.
 [ 7/6/2553 8:53:15 ] รายงานการดำเนินงานขจัดโรคขาดสารไอโอดีนผ่าการดำเนินงานในท้องถิ่น ปี 2552 มท 0891.3-ว 946.
 [ 7/6/2553 8:50:46 ] ทุนฝึกอบรมรัฐบาลไทย Planning and Management of Small Water Supply system มท 0810.4-ว 939
 [ 7/6/2553 8:49:29 ] โครงการสัมมนามาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2553 มท 0809.2-_ว 960
 [ 7/6/2553 8:33:06 ] ขอเชิญส่งผลงานโรคพิษสุนัขบ้าประกวดแข่งขันรางวัล_MoPH_MoAC Sanofi Pasteur Rabies Awards ประจำปี 2553
 [ 7/6/2553 8:31:56 ] แก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์การปรับขนาดเทศบาลเป็นขนาดกลาง มท 0809.2-ว_134
 [ 7/6/2553 8:31:05 ] การเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหารที่เกษ๊ยณอายุราชการ มท 0809.2-ว_141.
 
 
 
 
 [ 20/8/2552 11:21:29 ] บทสรุปของการรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 20/8/2552 11:20:28 ] สารของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 [ 30/3/2552 6:15:31 ] การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเดินหน้าสร้างมาตราฐานการปฎิบัติราชการขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 30/3/2552 6:14:52 ] ระบบจำแนกตำแหน่งและคำตอบแทนใหม่
 [ 30/3/2552 6:14:23 ] การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
 
 
       
     ลำดับที่                                        หัวข้อ                                                         วันที่                           สถิติ
ห้ามเข้า 558 แจ้งข่าวการสอบเปลี่ยนสายงานยอดฮิต [ไม่มีข้อความใหม่] 18-ธค.-11 ตอบ 18/อ่าน 59856
ห้ามเข้า 1278 บริการรับจัด กิจกรรม สัมมนา ประจำ ปี บริษัทฯ Walk Rally ตามงบประมาณท่าน 24-ธค.-11 ตอบ 0/อ่าน 1238
ห้ามเข้า 1277 บริเวณกางเต้น 19-ธค.-11 ตอบ 0/อ่าน 1579
ห้ามเข้า 1276 จำหน่ายปั๊มน้ำมันขนาดเล็กถึงใหญ่,ปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญ 21-ตค.-11 ตอบ 0/อ่าน 1081
ห้ามเข้า 601 เสียงรบกวนผู้พัก 13-มค.-11 ตอบ 0/อ่าน 1506
ห้ามเข้า 588 ค่าเช่าต่าง ๆ บนภูทับเบิก 21-ธค.-10 ตอบ 1/อ่าน 2321
 
 
 
 
 
 
 
 


 องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล

 หมู่ที่ 10  ตำบลวังบาล  อำเภอ
หล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร 0-5674-7532  หรือ  0-5691-7110
โทรสาร 0-5674-7532 ต่อ 18

 เบอร์โทรในกรณีฉุกเฉิน 0-5691-8411