ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต
      สำนักงานปลัด
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      กองคลัง
      กองช่าง
      ส่วนการศึกษาฯ
      ส่วนสาธารณสุขฯ
      การดำเนินงานของอบต.
      แผนดำเนินงาน
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ของอบต.
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      คู่มือประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ สำนักงานปลัด ] 
      

       
     นายบรรจง  แสนสุข    
    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล    
         
     
นางสาวพรพรรณินทร์  ทองถ่วง        ว่าที่ร้อยตรีปรเมศวร์ ราชพรหมมินทร์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล       หัวหน้าสำนักปลัด
         
     
นางสาวสุริยาภรณ์  เทพธานี     พันจ่าโทอนุชา  หอมจันทร์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน       เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
         
     
นางสาวนงนุช  เนียมดวง       นางสาวเพชรรัตน์ แก้วดอก
นักพัฒนาการท่องเที่ยว       ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
         
     
นายนิเวช  แสงเลื่อม       นางมณีนุช  หอมจันทร์
พนักงานขับรถยนต์       ผู้ช่วยนักวิชการประชาสัมพันธ์
         
     
นางสาวปิยาภรณ์  กิ่งคำ       นายนรุจ  แสงก้อน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ       คนสวน
         
     
นายศราวุธ  กุลทอง       นายกิติ  ทองเพชร
คนงานทั่วไป       คนงานทั่วไป
                  
นายประสาท  นาวิชา   นายพงศกร  กันหา
คนงานทั่วไป   คนงานทั่วไป

                    

          

นายหมัง  ทองเขียว   นางบัวแรง  กุลทอง
คนงานทั่วไป   คนงานทั่วไป(แม่บ้าน)

                                                         

นายประเสริฐ  วันเมฆ   นายยงยุทธ  หม่องต๊ะ
คนงานทั่วไป   คนงานทั่วไป

                             

 

    ทำรายการเมื่อ: 15-มิย.-15at 15:08
 

 


 องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล

 หมู่ที่ 10  ตำบลวังบาล  อำเภอ
หล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร 0-5674-7532  หรือ  0-5691-7110
โทรสาร 0-5674-7532 ต่อ 18

 เบอร์โทรในกรณีฉุกเฉิน 0-5691-8411