ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต
      สำนักงานปลัด
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      กองคลัง
      กองช่าง
      ส่วนการศึกษาฯ
      ส่วนสาธารณสุขฯ
      การดำเนินงานของอบต.
      แผนดำเนินงาน
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ของอบต.
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      คู่มือประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ สมาชิกสภาอบต ] 
      


นายห่วง วันเที่ยง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
นายชิต ทองอ่อน นายบรรจง แสนสุข
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
นายทวี นันทกูล นายตุย จันสีดา
สมาชิกสภาอบต.วังบาล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาอบต.วังบาล หมู่ที่ 1
นางสุปราณี ใจเมธา
สมาชิกสภาอบต.วังบาล หมู่ที่ 2
นายไพลอต มีแสงแก้ว นายสาม จันทอินทร์
สมาชิกสภาอบต.วังบาลหมู่ที่ 3 สมาชิกสภาอบต.วังบาล หมู่ที่ 3
นายชำนิ กุนมล นายสนอง รักคิด
สมาชิกสภาอบต.วังบาล หมู่ที่ 4 สมาชิกสภาอบต.วังบาล หมู่ที่ 4
นายประสิทธิ์ หอมจันทร์ นางกาญจนา สุนทรบุรุษ
สมาชิกสภาอบต.วังบาล หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาอบต.วังบาล หมู่ที่ 5
นายสมศักดิ์ สิงแก้ว นายลำพูน ทองเพชร
สมาชิกสภาอบต.วังบาล หมู่ที่ 6 สมาชิกสภาอบต.วังบาล หมู่ที่ 6
นายอำนาจ สายบุญตั้ง นางอรอนงค์ คำภีระ
สมาชิกสภาอบต.วังบาล หมู่ที่ 7 สมาชิกสภาอบต.วังบาล หมู่ที่ 7
นางชอุ่ม ทองหงำ นายพิเชษฐ์ สีเสือ
สมาชิกสภาอบต.วังบาล หมู่ที่ 8 สมาชิกสภาอบต.วังบาล หมู่ที่ 8
นางอารียา ก้อนเทียน นางคมคาย ถิ่นลำปาง
สมาชิกสภาอบต.วังบาล หมู่ที่ 9 สมาชิกสภาอบต.วังบาล หมู่ที่ 9
นางเมล็ด เชื้อบุญมี นายมูล สายจันเจียม
สมาชิกสภาอบต.วังบาล หมู่ที่ 10 สมาชิกสภาอบต.วังบาล หมู่ที่ 10
นายณรงค์ศักดิ์ ตัญญาภักดิ์ นายหนูคอย สายบุญยง
สมาชิกสภาอบต.วังบาล หมู่ที่ 11 สมาชิกสภาอบต.วังบาล หมู่ที่ 11
นางหลุด ทองเมือง นางไพรัตร โสภาบุญ
สมาชิกสภาอบต.วังบาล หมู่ที่ 12 สมาชิกสภาอบต.วังบาล หมู่ที่ 12
นายสมั่ง ทองเมือง
สมาชิกสภาอบต.วังบาล หมู่ที่ 13
นายสุริยะ แซ่หลอ นายมงคล เถารักตระกุล
สมาชิกสภาอบต.วังบาล หมู่ที่ 14 สมาชิกสภาอบต.วังบาล หมู่ที่ 14
นายสงัด ทองหงำ นายภาค มีแสงแวว
สมาชิกสภาอบต.วังบาล หมู่ที่ 15 สมาชิกสภาอบต.วังบาล หมู่ที่ 15
นายเอกวิชญ์ ซ่งเจริญปัญญากุล นายวจนะ แสนอริยะ
สมาชิกสภาอบต.วังบาล หมู่ที่ 16 สมาชิกสภาอบต.วังบาล หมู่ที่ 16

    ทำรายการเมื่อ: 15-มิย.-15at 16:06
 

 


 องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล

 หมู่ที่ 10  ตำบลวังบาล  อำเภอ
หล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร 0-5674-7532  หรือ  0-5691-7110
โทรสาร 0-5674-7532 ต่อ 18

 เบอร์โทรในกรณีฉุกเฉิน 0-5691-8411