ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต
      สำนักงานปลัด
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      กองคลัง
      กองช่าง
      ส่วนการศึกษาฯ
      ส่วนสาธารณสุขฯ
      การดำเนินงานของอบต.
      แผนดำเนินงาน
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ของอบต.
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      คู่มือประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ วิสัยทัศน์ ] 
      

                                                               วิสัยทัศน์

       วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น
            องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล   มีเศรษฐกิจดี   เป็นตำบลน่าอยู่    แหล่งน้ำสมบูรณ์   เพิ่มพูนรายได้   ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   พัฒนาพร้อมทุกด้าน
       พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
              1.  สร้างระบบเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างสมดุล
              2.  จัดให้มีน้ำ  อุปโภค  บริโภคอย่างทั่วถึง
              3.  พัฒนาเส้นทางคมนาคม   การขนส่งให้สะดวก  และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มั่นคง
              4.  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ลดอบายมุข   พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีการกินดี  อยู่ดี
              5.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ  สู่การบริหารจัดการที่ดี   ให้มีความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และประชาชน
              6.  ส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจ  ทุกเพศทุกวัยอย่างทั่วถึง
              7.  กำจัดขยะ  สิ่งปฏิกูล  มลพิษ  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ   พัฒนาแหล่งโบราณวัตถุเป็นแหล่งท่องเที่ยว
       จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
              1.  เศรษฐกิจเติบโต   สมดุล
              2.  มีน้ำ  อุปโภค  บริโภคทั่วถึง
              3.  การคมนาคมสะดวก  โครงสร้างพื้นฐานมั่นคง
              4.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี   สังคมสันติสุข
              5.  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  ( Good   Governance )
              6.  ประชาชนทุกเพศทุกวัย   มีสุขภาพดี
              7.  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  อนุรักษ์ต้นน้ำ   บ้านทับเบิก เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 29-สค.-07at 06:31
 

 


 องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล

 หมู่ที่ 10  ตำบลวังบาล  อำเภอ
หล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร 0-5674-7532  หรือ  0-5691-7110
โทรสาร 0-5674-7532 ต่อ 18

 เบอร์โทรในกรณีฉุกเฉิน 0-5691-8411