ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต
      สำนักงานปลัด
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      กองคลัง
      กองช่าง
      ส่วนการศึกษาฯ
      ส่วนสาธารณสุขฯ
      การดำเนินงานของอบต.
      แผนดำเนินงาน
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ของอบต.
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      คู่มือประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ] 
      

                                                สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

         ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง  อาณาเขต   เขตการปกครอง   ประชากร    ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายได้  การศึกษา   สาธารณสุข   ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   และทรัพยากรธรรมชาติ
         ที่ตั้ง  
           องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล     ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ห ่างจากที่ว่าการอำเภอหล่มเก่า    ประมาณ   3   กิโลเมตร    มีอาณาเขตดังนี้
               ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหินฮาว อำเ ภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
               ทิศใต้  ติดต่อกับ ตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
               ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์  
               ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอ ด่านซ้าย จังหวัดเลย 
        เนื้อที่     
             พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล    มีพื้นที่ประมาณ   103.81   ตารางกิโลเมตร    หรือประมาณ   64,441  ไร่
        ภูมิประเทศ    
              ลักษณะภูมิประเทศของตำบลวังบาล   ทางทิศตะวันตกของตำบล  เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนทอดเป็นทิวยาว   ลักษณะพื้นที่จะลาดเอียงจากด้านทิศเหนือลงมาทางทิศใต้  และมีลำห้วยวังบาลไหลผ่านทางตอนกลางของตำบล
        สภาพภูมิอากาศ    
             ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้     ซึ่งทำให้มีช่วงฤดูฝนยาวนานและมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่านท ำให้ฤดูร้อนและฝนระยะเวลาใกล้เคียงกัน        ทำให้ฤดูฝนมีน้ำมากเกินไปและฤดูร้อนเกิดการขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช ้ในช่วงฤดูแล้ง
        ประชากร   
              ประชากรทั้งสิ้นตามทะเบียนราษฎร์   11,514  คน  แยกเป็น ชาย  5,643  คน   หญิง   5,871  คน   จำนวนพื้นที่ตำบล  103.81   ตารางกิโลเมตร    มีความหนาแน่นเฉลี่ย  คน/ตารางกิโลเมตร
        อาชีพ    
              ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม    ร้อยละ  14.34    ของประชากรทั้ง  อบต.  และร้อยละ  72.70    ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป    ค้าขาย   และรับราชการพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ  ได้แก่   ข้าว   ยาสูบ   มะขามหวาน   เลี้ยงสัตว์   และปลูกกะหล่ำปลี
                    1.  การอุตสาหกรรม   - แห่ง
                    2.  ร้านค้า   66 แห่ง
                    3. ร้านซ่อม ฯ    6 แห่ง
                    4.  ฟาร์มไก่    2 แห่ง    
          หน่วยธุรกิจในเขต  อบต.
                     -  ธนาคาร     จำนวน  -  แห่ง
                      -  โรงแรม     จำนวน  -  แห่ง
                     -  ปั้มน้ำมันและก๊าซ จำนวน  4 แห่ง
                      -  โรงงานอุตสาหกรรม    จำนวน -  แห่ง    
                      -  โรงสี      จำนวน  13  แห่ง 
          การศึกษา
                      -  โรงเรียนประถมศึกษา    จำนวน 8  แห่ง
                      -  โรงเรียนมัธยมศึกษา    จำนวน  3  แห่ง
                      -  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน จำนวน 11 แห่ง
                      -  ศูนย์การเรียนชุมชน    จำนวน  1  แห่ง
           สถาบันและองค์กรทางศาสนา
                        -  วัด / สำนักสงฆ์    จำนวน 10   แห่ง
                        -  มัสยิด      จำนวน  1   แห่ง
                        -  ศาลเจ้า     จำนวน  1แห่ง
           การสาธารณสุขและเกษตร
                        - สถานีอนามัยประจำตำบล   จำนวน  3แห่ง
                        - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน  จำนวน 10 แห่ง
                        - ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  จำนวน  1 แห่ง
           ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                        - ที่พักสายตรวจประจำตำบล   จำนวน  2 แห่ง
           การคมนาคม
                        -  สถานีรถไฟ     จำนวน  - แห่ง
                        -  ทางหลวงแผ่นดิน    จำนวน  1 สาย
                        -  ทางหลวงจังหวัด    จำนวน  1 สาย
                        -  ถนนหมู่บ้าน     จำนวน  27  สาย
                        -  ทางหลวงชนบท    จำนวน  1 ส าย
             การไฟฟ้า     ไฟฟ้าเข้าถึงทั้ง    16  หมู่บ้าน
               - หมู่ที่  1     จำนวน   97    ครัวเรือน    ประชากร   429    คน    มีไฟฟ้าใช้    97   ครัวเรือน
               - หมู่ที่  2     จำนวน   130   ครัวเรือน    ประชากร   568   คน    มีไฟฟ้าใช้    130   ครัวเรือน
               - หมู่ที่  3     จำนวน   151   ครัวเรือน    ประชากร      596    คน    มีไฟฟ้าใช้    151   ครัวเรือน
               - หมู่ที่  4     จำนวน   170   ครัวเรือน    ประชากร      722    คน    มีไฟฟ้าใช้    170   ครัวเรือน
               - หมู่ที่  5     จำนวน   115   ครัวเรือน    ประชากร      460    คน    มีไฟฟ้าใช้    115   ครัวเรือน
               - หมู่ที่  6     จำนวน     50   ครัวเรือน    ประชากร      205    คน    มีไฟฟ้าใช้      50   ครัวเรือน
               - หมู่ที่  7     จำนวน     67   ครัวเรือน    ประชากร      271    คน    มีไฟฟ้าใช้      67   ครัวเรือน
               - หมู่ที่  8     จำนวน   152   ครัวเรือน    ประชากร      587    คน    มีไฟฟ้าใช้    152   ครัวเรือน
               - หมู่ที่  9     จำนวน   213   ครัวเรือน    ประชากร      815    คน    มีไฟฟ้าใช้    213   ครัวเรือน
               - หมู่ที่  10    จำนวน   256   ครัวเรือน    ประชากร    1,048   คน    มีไฟฟ้าใช้    256   ครัวเรือน
               - หมู่ที่  11    จำนวน   262   ครัวเรือน    ประชากร    1,142    คน    มีไฟฟ้าใช้    262   ครัวเรือน
               - หมู่ที่  12    จำนวน   203   ครัวเรือน    ประชากร      836    คน    มีไฟฟ้าใช้     203   ครัวเรือน
               - หมู่ที่  13    จำนวน   136   ครัวเรือน    ประชากร       563    คน    มีไฟฟ้าใช้    136   ครัวเรือน
               - หมู่ที่  14     จำนวน   363   ครัวเรือน    ประชากร    1,595   คน    มีไฟฟ้าใช้    363   ครัวเรือน
               - หมู่ที่  15     จำนวน   119   ครัวเรือน    ประชากร      531    คน    มีไฟฟ้าใช้    119   ครัวเรือน
               - หมู่ที่  16     จำนวน   200   ครัวเรือน    ประชากร     1,146    คน    มีไฟฟ้าใช้    200   ครัวเรือน
            แหล่งน้ำธรรมชาติ
                        - ลำห้วย      จำนวน  2 0 สาย
                        - หนองน้ำ     จำนวน  10 แห่ง
            แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
                           - สระเก็บน้ำ     จำนวน - แห่ง
                           - ประปาหมู่บ้าน     จำนวน   - แห่ง
                           - ฝาย      จำนวน  5 แห่ง
                           - บ่อน้ำตื้นสาธารณะ    จำนวน  40  แห่ง
                           - บ่อบาดาล     จำนวน  30 แห่ง
                           - ถังเก็บน้ำ     จำนวน - แห่ง
            สถานที่ท่องเที่ยว
                           -  บ้านพักทับเบิก    จำนวน  1 แห่ง
                           -  ภูทับเบิก     จำนวน  1 แห่ง
             ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
                           -  ภูเขาสูงสลับซับซ้อนทอดเป็นทิวยาว
                           -  มีหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง   สามารถสนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบล
              มวลชนจัดตั้ง
                            - ลูกเสือชาวบ้าน          5     รุ่น   974 คน
                            - ไทยอาสาป้องกันชาติ    1  รุ่น 250 คน
                            - กรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน   15   หมู่บ้าน 100 คน
                            - กรรมการพัฒนาสตรีตำบล   1 คณะ   15 คน
                            - อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) 1 กลุ่ม 196 คน
                            - อาสาสมัครรักษาความสงบประจำหมู่บ้าน 1 ชุด 12 คน
                            - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  1 ชุด 65  คน
             ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น    ได้แก่    โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล   งบประมาณ   และเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง  ๆ 
             ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล
                 สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล   จำน วน  36 คน
                            -  คณะผู้บริหาร อบต.   จำนวน  4 คน
                            -  สมาชิกสภา ฯ    จำนวน  32 คน
             (1)  จำนวนบุคลากร  จำนวน  57  คน
                            -   ตำแหน่งในสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 49 คน
                            -   ตำแหน่งในส่วนการคลัง    5 คน
                            -   ตำแหน่งในส่วนโยธา     3 คน
                            -   ตำแหน่งในส่วนสาธารณสุข    - คน
              (2) ระดับการศึกษาของบุคลากร
                            - ประถมศึกษา      11 คน
                            - มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา    19 คน
                            - ปริญญาตรี  22  คน
                            - สูงกว่าปริญญาตรี     -  คน
              ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
              (1) การรวมกลุ่มของประชาชน
                  จำนวนกลุ่มทุกประเภท 12  กลุ่ม
                   แยกประเภทกลุ่ม
                             1.  กลุ่มอาชีพ     3 กลุ่ม 
                             2. กลุ่มออมทร ัพย์    12 กลุ่ม
                             3. กลุ่มสตรี     16 กลุ่ม
                             4. กลุ่มผู้ใช้น้ำ 1 กลุ่ม
                             5. กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า    1 ก ลุ่ม
                             6. กลุ่มเกษตรกร    4 กลุ่ม
                             7. กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ    3 กลุ่ม
                             8. กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน    16 ก ลุ่ม
                             9. กลุ่มร้านค้าชุมชน     2 กลุ่ม
                           10. ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชน  1 กลุ่ม
                           11. กลุ่มศูนย์เรียนรู้ชุมชน   1 กลุ ่ม
                           12. โครงการ กข.คจ.    10 กลุ่ม
                (2)  จุดเด่นของพื้นที่   (ที่เอื้อต่อการพัฒนาตำบล)
                           มีพื้นที่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนเหมาะสม   เป็นแหล่งท่องเที่ยว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 29-สค.-07at 06:32
 

 


 องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล

 หมู่ที่ 10  ตำบลวังบาล  อำเภอ
หล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร 0-5674-7532  หรือ  0-5691-7110
โทรสาร 0-5674-7532 ต่อ 18

 เบอร์โทรในกรณีฉุกเฉิน 0-5691-8411