ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต
      สำนักงานปลัด
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      กองคลัง
      กองช่าง
      ส่วนการศึกษาฯ
      ส่วนสาธารณสุขฯ
      การดำเนินงานของอบต.
      แผนดำเนินงาน
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ของอบต.
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      คู่มือประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ ประวัติอบต. ] 
      

                                                              ประวัติอบต.

     ประวัติความเป็นมา
        ตำบลวังบาล เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอหล่มเก่า ประกอบด้วย 16 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ 1 บ้านภูปูน, หมู่ 2 บ้านนาทราย, หมู่ 3 บ้านนาทราย, หมู่ 4 บ้านน้ำครั่ง, หมู่ 5 บ้านน้ำครั่ง, หมู่ 6 บ้านหนองไผ่, หมู่ 7 บ้านน้ำครั่งน้อย, หมู่ 8 บ้านวังบาล, หมู่ 9 บ้านวังบาล, หมู่ 10 บ้านวังบาล, หมู่ 11 บ้านเหมืองแบ่ง, หมู่ 12 บ้านขี้นาค, หมู่ 13 บ้านห้วยหอย, หมู่ 14 บ้านทับเบิก, หมู่ 15 บ้านวังบาล, หมู่ 16 บ้านทับเบิกใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 29-สค.-07at 06:32
 

 


 องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล

 หมู่ที่ 10  ตำบลวังบาล  อำเภอ
หล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร 0-5674-7532  หรือ  0-5691-7110
โทรสาร 0-5674-7532 ต่อ 18

 เบอร์โทรในกรณีฉุกเฉิน 0-5691-8411