ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต
      สำนักงานปลัด
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      กองคลัง
      กองช่าง
      ส่วนการศึกษาฯ
      ส่วนสาธารณสุขฯ
      การดำเนินงานของอบต.
      แผนดำเนินงาน
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ของอบต.
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      คู่มือประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ คู่มือประชาชน ] 
       การกำจัดสิงปฏิกูลและมูลฝอย.docx

การจดทะเบียนพาณิชย์_ตั้งใหม่ตาม_พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์_พ.ศ._24 99_กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา.docx

การจดทะเบียนพาณิชย์_เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน_ตาม_พ.ร.บ.ทะเ บียนพาณิชย์_พ.ศ._2499_กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา.docx

การจดทะเบียนพาณิชย์_เลิกประกอบพาณิชยกิจ_ตาม_พ.ร.บ.ทะเบียนพาณ ิชย์_พ.ศ._2499_กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา.docx

การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่.docx

การช่วยเหลือสาธารณภัย.docx

การรับชำระภาษีป้าย.docx

การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน.docx

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ__.docx

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ____.docx

การสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค_องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล.docx

รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์_องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล.docx
    ทำรายการเมื่อ: 26-เมย.-18at 15:30
 

 


 องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล

 หมู่ที่ 10  ตำบลวังบาล  อำเภอ
หล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร 0-5674-7532  หรือ  0-5691-7110
โทรสาร 0-5674-7532 ต่อ 18

 เบอร์โทรในกรณีฉุกเฉิน 0-5691-8411