ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต
      สำนักงานปลัด
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      กองคลัง
      กองช่าง
      ส่วนการศึกษาฯ
      ส่วนสาธารณสุขฯ
      การดำเนินงานของอบต.
      แผนดำเนินงาน
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ของอบต.
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      คู่มือประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ] 
      

                                              ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

      นโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบล   ประจำปี  2552 - 2554
  1.  เพื่อเพิ่มรายได้และการมีงานทำรวมถึงการจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่าง ๆ    การพัฒนาและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร   การจัดหาตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร   การแก้ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ  การจัดตั้งสหกรณ์การเกษตร   ร้านค้าชุมชนการอุดหนุนเงินทุนหมุนเวียน   โดยการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและสนับสนุนแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนพึ่งตนเอง
  2.  ปรับปรุงบุกเบิกและขยายถนนหนทางภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล   รวมทั้งการก่อสร้างถนนลาดยาง    และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   การขยายเขตไฟฟ้า   โทรศัพท์   ไปรษณีย์โทรเลข   การก่อสร้างปรับปรุงทางระบายน้ำและทางเท้าสาธารณะ
  3.  พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   โดยการขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติ   ขุดลอกหน้าฝาย   การก่อสร้างฝายน้ำล้น   ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านและขยายเขตประปาให้
ทั่วถึงรวมถึงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย
  4.   เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   การมีส่วนร่วมของประชาชนทุกระดับ   ประชาคมหมู่บ้าน    สนับสนุนให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านการเมืองการปกครอง  การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด    และให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   ปรับปรุงและให้มีสวนสาธารณะ     เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ    อุดหนุนและสงเคราะห์แก่เด็กสตรีคนชราและผู้พิการให้มีความเป็นอ ยู่ที่ดี
  5.  ดำเนินการจัดการศึกษาแก่เด็กก่อนวัยเรียน   โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ   ส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีและวัฒนธรรมต่าง ๆ   รวมถึงการส่งเสริมกีฬาและการนันทนาการ
  6.  สนับสนุนสถานที่อนามัย    ให้สามารถบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง  ส่งเสริมให้มีการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนเป็นประจำทุกปี  สนับสนุนเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็น   ป้องกันและระงับการระบาดโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ   รวมถึงการให้ความรู้ในเรื่องของการสุขาภิบาลและโภชนาการต่าง
  7.  ปรับปรุงบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล   ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทั้งในด้านบุคลากร  วัสดุอุปกรณ์  และครุภัณฑ์สำนักงานตลอดจนความคล่องตัวในการบริหาร  การร่วมมือประสานงานกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ  และสนับสนุนกลุ่มการเมืองของภาคเอกชน เพื่อเป็นพื้นฐานอันดีของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา กษัตริย์เป็นประมุข
8.  อนุรักษ์แหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติ   สนับสนุนการปลูกป่าชุมชน   ตลอดจนการดูแลรักษาและปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว  ควบคุม  ดูแล  สิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นพิษบทที่  4 วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
    จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

(Goals)

 

ตัวชี้วัด (KPIs)

ข้อมูลพื้นฐาน

(Baseline  Data)

เป้าหมาย  (Targets)

ปี 52-54

ปี 52

ปี 53

ปี 54

1.  เศรษฐกิจเติบโต  สมดุล

ร้อยละของครัวเรือนที่มีรายได้มากกว่ารายจ่าย

ครัวเรือนที่มีรายได้มากกว่ารายจ่าย 

มีร้อยละ 35 ของครัวเรือนทั้งหมด

80%

50%

65%

80%

2.  มีน้ำ  อุปโภค  บริโภคทั่วถึง

ร้อยละของครัวเรือนที่มีน้ำดื่ม  น้ำใช้และน้ำเพื่อการเกษตรทั่วถึง

ครัวเรือนมีน้ำดื่ม  น้ำใช้  และน้ำเพื่อการเกษตร  ร้อยละ 40 ของครัวเรือนทั้งหมด

85%

50%

65%

85%

3.  การคมนาคาสะดวก โครงสร้าง

    พื้นฐานมั่นคง

ร้อยละของครัวเรือนที่มีการคมนาคม สะดวก   รวดเร็ว   มีโครงสร้างพื้นฐาน

มั่นคง

ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก  รวดเร็ว

มีโครงสร้างพื้นฐานมั่นคง ร้อยละ 55 ของครัวเรือนทั้งหมด

90%

70%

80%

90%

4.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

    สังคมสันติสุข 

ร้อยละของครัวเรือน ที่มีความเป็นอยู่ดี ปัญหาของสังคมลดลง

ครัวเรือนที่มีความเป็นอยู่ดี  แต่สังคมมี

ปัญหาร้อยละ 35  ของครัวเรือนทั้งหมด

5%

30%

15%

5%

5.  การบริหารจัดการตามหลัก

    ธรรมาภิบาล

หน่วยงานของรัฐมีการบริหารจัดการ

ที่โปร่งใส   เป็นธรรม   ประชาชนมีส่วนร่วม

หน่วยงานของรัฐมีการพัฒนาการบริหารจัดการโปร่งใส   ประชาชนมีส่วนร่วม  ร้อยละ 60  ของหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ทั้งหมด

90%

70%

80%

90%


จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

(Goals)

 

ตัวชี้วัด (KPIs)

ข้อมูลพื้นฐาน

(Baseline  Data)

เป้าหมาย (Targets)

ปี 52-54

ปี 52

ปี 53

ปี 54

6. ประชาชนทุกเพศ  วัย มีสุขภาพดี

ร้อยละของครัวเรือนที่มีสุขภาพดี ซึ่งได้รับบริการสาธารณสุขทั่วถึง

ครัวเรือนที่มีสุขภาพดี  มีร้อยละ 45 ของครัวเรือนทั้งหมด

90%

60%

75%

90%

7.  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  อนุรักษ์

   ต้นน้ำ   บ้านทับเบิกเป็นแหล่ง

  ท่องเที่ยว

จำนวนครัวเรือนที่มีการกำจัดขยะ

อย่างถูกสุขอนามัย

 

ครัวเรือนที่มีกรกำจัดขยะอย่างถูก

สุขอนามัยมีจำนวน  520  ครัวเรือน

จากทั้งหมด  780  ครัวเรือน

780

ครัวเรือน

 

580ครัวเรือน

650ครัวเรือน

780

ครัวเรือน


ยุทธศาสตร์การพัฒนา  และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

โครงการ

1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1  แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมระบบการผลิต

      การแปรรูป   การตลาดและการส่งออก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2  แนวทางการจัดหาแหล่งทุน

(1)  จัดตั้งตลาดกลาง

(2)  จัดตั้งกลุ่มปรับปรุงคุณภาพพืชผลทางการเกษตร

(3)  แทรกแซงราคาพืชผลทางการเกษตร

(4)  ส่งเสริมแพทย์แผนไทย

(5)  จัดตั้งกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นบ้าน

(6)  ขยายตลาดกลางตำบล

(7)  ปรับปรุงคุณภาพผลผลิต

(8)  สร้างอาชีพเสริม

(9)  ลดต้นทุนการผลิต

(10)  ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์   ประมง   การเลี้ยงปลา

(11)  รวมกลุ่มกันผลิต

(12)  ฝึกอบรมอาชีพการเกษตร

(13)  จัดหาตลาดทั้งภายในและภายนอก

(14)  สร้างเครือข่ายตลาดผ่านอินเตอร์เน็ต

(1)  อุดหนุนกลุ่มอาชีพการเกษตร

(2)  อุดหนุนกลุ่มออมทรัพย์ร้านค้า

(3)  อุดหนุนกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ

(4)  ส่งเสริมอาชีพเยาวชน   คนพิการ


ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

โครงการ

 

 

 

 

 

 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1  แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำอุปโภค  บริโภค

 

 

 

 

 

 

2.2  แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ   เพื่อการเกษตร

แก้ปัญหาน้ำท่วม

 

(5)  อุดหนุนกลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตร

(6)  จัดหาที่ดินทำกิน

(7)  เร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์

(8)  จัดหาอุปกรณ์และเงินทุนในการประกอบอาชีพ

(9)  จัดตั้งธนาคารตำบล

(10)  ประเมินผลกลุ่มองค์กร

 

(1)  ก่อสร้างระบบประปาตำบล

(2)  ขยายระบบประปาหมู่บ้าน

(3)  ก่อสร้างถังกรองน้ำระบบประปา

(4)  ขุดบ่อน้ำตื่น

(5)  ซ่อมระบบประปา

(6)  ก่อสร้างขอบสระน้ำ

 

(1)  ก่อสร้างฝายน้ำล้น

(2)  ขุดลอกแหล่งน้ำ

(3)  ขุดคูระบายน้ำ

(4)  ก่อสร้างพนังกั้นน้ำ

(5)      ขุดสระน้ำ

(6)  ก่อสร้างคูระบายน้ำ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

โครงการ

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม

และงานก่อสร้าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาถนน  สะพาน  โทรศัพท์สาธารณะ  และท่อระบายน้ำ

 

 

 

 

 

 

3.2   แนวทางการพัฒนาระบบจราจร

 

 

 

 

3.3  แนวทางการพัฒนางานก่อสร้าง

 

 

 

(1)  การก่อสร้างถนน

(2)  ก่อสร้างคูระบายน้ำ

(3)  การก่อสร้างปรับปรุงถนน  และท่อระบายน้ำ

(4)  การก่อสร้างท่อระบายน้ำ   ท่อเหลี่ยม

(5)  การก่อสร้างสะพาน

(6)  บุกเบิกถนน

(7)  ติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะ

  

(1)  ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

(2)  ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

(3)  ติดตั้งไฟฟ้าสนามกีฬา

(4)   ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร

 

(1)  ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์  

(2)  ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์

(3)  ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์    ป้ายสาธารณะ

(4)  ก่อสร้างรั้ว

(5)  ปรับปรุงป้อมยาม


 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

โครงการ

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

 

 

 

 

 

 

 

4.1  แนวทางพัฒนาสังคมชุมชนเข้มแข็ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)  งานประเพณีวัฒนธรรม

(2)  การศึกษาอบรม

(3)  ส่งเสริมสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส    ผู้สูงอายุ

(4)  กิจกรรมกลุ่มองค์กร   อปพร.  อื่น ๆ

(5)  ก่อสร้างสนามกีฬา,ลานกีฬา

(6)  จัดหารถดับเพลิงตรวจการณ์และรถบรรทุกน้ำ

(7)  จัดการแข่งขันกีฬา

(8)  ส่งเสริมขยายโอกาสการศึกษา

(9)  จัดซื้ออุปกรณ์ดับเพลิง

(10)  ปรับปรุงสนามกีฬา

(11)  ปรับปรุงสนามเด็กเล่น

(12)  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

(13)  ส่งเสริมการจัดการศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

โครงการ

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง

และการบริหาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

5.1  แนวทางพัฒนาการเมือง   การบริหาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1  แนวทางพัฒนาสุขภาพ  การอยู่ดีมีสุข

(1)  จัด  อบต. เคลื่อนที่

(2)  การศึกษาอบรมดูงาน

(3)  การเลือกตั้ง    เลือกตั้งซ่อม

(4)  ปรับปรุงที่ทำการ อบต.

(5)  จัดซื้อครุภัณฑ์

(6)  เงินเดือน   ค่าจ้าง   ค่าตอบแทน   เงินสวัสดิการ(7)  จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์

(8)  จัดทำวารสาร

(9)  จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า

(10)  ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(11)  จัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(12)  จัดทำป้ายถนน   ป้ายจราจร

(13)  ก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(14)  จัดทำแผนที่ภาษี      

 

(1)  ส่งเสริมสุขภาพ

(2)  ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทั่วไป

(3)  ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ

(4)  งานสุขภาพเพื่อประชาชน

(5)  งานอนามัยสิ่งแวดล้อม

 

    ทำรายการเมื่อ: 29-สค.-07at 06:39
 

 


 องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล

 หมู่ที่ 10  ตำบลวังบาล  อำเภอ
หล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร 0-5674-7532  หรือ  0-5691-7110
โทรสาร 0-5674-7532 ต่อ 18

 เบอร์โทรในกรณีฉุกเฉิน 0-5691-8411