ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต
      สำนักงานปลัด
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      กองคลัง
      กองช่าง
      ส่วนการศึกษาฯ
      ส่วนสาธารณสุขฯ
      การดำเนินงานของอบต.
      แผนดำเนินงาน
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ของอบต.
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      คู่มือประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ ผลงานปีที่ผ่านมา ] 
      

                                               ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

      ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในรอบปีที่ผ่านมา
       1.  การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ
          แผนงานการเกษตร     ได้ตั้งงบประมาณอุดหนุนไว้
                     -  อุดหนุนกลุ่มอาชีพทำนา      600,000  บาท
                     -  อุดหนุนกลุ่มเกษตรกรปลูกพืชผัก   300,000   บาท
                     -  อุดหนุนกลุ่มเกษตรเลี้ยงไก่พื้นเมือง   100,000   บาท
                     -  อุดหนุนกลุ่มเกษตรเลี้ยงวัว    100,000  บาท
      2.  การดำเนินงานด้านสังคม
          แผนงานด้านบรรเทาสาธารณภัย
          ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
          ซื้อถุงปุ๋ย       17,750     บาท
          ซื้อผ้านวม                      31,700  บาท
           แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
                     -  เงินช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์      48,000  บาท
                     -  เบี้ยยังชีพคนชรา 1,756,300  บาท
                     -  เบี้ยยังชีพผู้พิการ 174,000  บาท
                      -  อุดหนุนอบรม  อปท.                     67,200  บาท
                     -  โครงการต่อต้านยาเสพติด 10,000  บาท
       3.  การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
                     -  ก่อสร้างทางเดินเท้า                     419,500  บาท
                     -  ก่อสร้างถนน  คสล.                3,057,100  บาท
                     -  ก่อสร้างถนนลำลอง     100,000  บาท
                     -  ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ    240,000  บาท
        4.  การดำเนินงานด้านแหล่งน้ำ
                     -  ก่อสร้างผนังกั้นน้ำ     396,000  บาท
        5.  การดำเนินงานด้านสาธารณสุข
                     -  จัดซื้อทรายอะเทรท     50,000  บาท
                     -   อุดหนุน อสม.วังบาล     78,000  บา ท
         6.  การดำเนินงานด้านการเมือง     การบริหาร
                     -  ต่อเติมอาคารสำนักงาน       200,000  บาท
                     -  จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์        17,000  บาท
         7.  การดำเนินงานด้านการศึกษา    ศาสนา   และวัฒนธรรม
                     -  อุดหนุนงานสงกรานต์          20,000  บาท
                     -  อุดหนุนประเพณีแข่งเรือยาว       40,000  บาท
                     -  อุดหนุนประเพณีบุญบั้งไฟ       45,000  บาท
                     -  ประเพณีลอยกระทง           29,000  บาท
                     -  ก่อสร้างศาลาธรรมสังเวช                  170,000  บาท
                     -  อุดหนุนโรงเรียนบ้านวังบาล                  367,000  บาท
                     -  อุดหนุนโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ                 75,000  บาท
          8.  การดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                     -  บริหารจัดการเก็บขยะ     412,000  บาท
   

   

 

    ทำรายการเมื่อ: 29-สค.-07at 06:40
 

 


 องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล

 หมู่ที่ 10  ตำบลวังบาล  อำเภอ
หล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร 0-5674-7532  หรือ  0-5691-7110
โทรสาร 0-5674-7532 ต่อ 18

 เบอร์โทรในกรณีฉุกเฉิน 0-5691-8411