ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต
      สำนักงานปลัด
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      กองคลัง
      กองช่าง
      ส่วนการศึกษาฯ
      ส่วนสาธารณสุขฯ
      การดำเนินงานของอบต.
      แผนดำเนินงาน
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ของอบต.
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      คู่มือประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ แผนพัฒนาสามปี ] 
      

                                                           แผนพัฒนาสามปี

                                          โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2552 – 2554)
                                                          ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
                                                           อำเภอหล่มเก่า  จังหวัดเพชรบูรณ์
                                                     ****************************

      ชื่อโครงการ   โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลวังบา ล
     
 หลักการและเหตุผล 
           ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล    ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางระบบการวางแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล   เพื่อเป็นการเตรียมการสำหรับการพัฒนาในอนาคต   โดยได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554)   แผนพัฒนาจังหวัด  5  ปี   แผนพัฒนาอำเภอ 5 ปี   นโยบายการพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ   ทั้งในด้านเนื้อหาสาระ  กระบวนการ   ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ   ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล  ได้ดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
           เพื่อให้การดำเนินการตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่กำหนดไว ้สำเร็จลุล่วงวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา  ตลอดจนได้รับการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ   จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับองค์การ
บริหารส่วนตำบลวังบาล   จึงได้จัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล  ขึ้น
      วัตถุประสงค์
    การจัดทำแผนพัฒนาสามปี   มีวัตถุประสงค์  ดังนี้
    3.1 เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศา สตร์การพัฒนา  และการจัดทำงบประมาณประจำปี
    3.2 เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้องและสามารถ สนองตอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
    3.3 เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณประจำปี  และนำไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ
      เป้าหมาย
    จัดทำเอกสารแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2552 – 2554)  จำนวน      3      เล่ม
      วิธีดำเนินการ
       การเก็บรวมรวมข้อมูล
              ระหว่างวันที่     1   เมษายน    2551    ถึงวันที่   30  มีนาคม   2551
       การวิเคราะห์ข้อมูล
              ระหว่างวันที่      1  พฤษภาคม   2551    ถึงวันที่   16   พฤษภาคม   2551 
       การกำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
              ระหว่างวันที่      ; ; 19   พฤษภาคม   2551   ถึงวันที่   22   พฤษภาคม   2551
       การจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  ในช่วงสามปี
              ระหว่างวันที่      23   พฤษภาคม   2551   ถึงวันที่    26   พฤษภาคม   2551
       การจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี
              ระหว่างวันที่      26   พฤษภาคม   2551 ถึงวันที่    5   มิถุนายน   2551
       การอนุมัติแผน
              ระหว่างวันที่     6   มิถุนายน   2551
       การประกาศใช้แผน
              ระหว่างวันที่     16   มิถุนายน   2551
       ในการดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่าวมีองค์กรรับผิดชอบ  ได้แก่  ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน/หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  รวมถึงส่วนโยธา    ส่วนการคลัง  ที่เกี่ยวข้อง
        ระยะเวลาในการดำเนินการ
              ตั้งแต่วันที่    1   เมษายน   2551    ถึงวันที่     6   มิถุนายน   2551
         หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ
                สำนักงานปลัด   องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
         งบประมาณ 
                ในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปีใช้งบประมาณ -    จำนวน        -   บาทประกอบด้วย
    8.1  ค่าวัสดุ  - บาท
    8.2  ค่าใช้สอย  - บาท
    8.3   อื่น ๆ (ถ้ามี) - บาท
    ทั้งนี้   โดยจ่ายจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล

 

    ทำรายการเมื่อ: 20-ตค.-07at 11:31
 

 


 องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล

 หมู่ที่ 10  ตำบลวังบาล  อำเภอ
หล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร 0-5674-7532  หรือ  0-5691-7110
โทรสาร 0-5674-7532 ต่อ 18

 เบอร์โทรในกรณีฉุกเฉิน 0-5691-8411