ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต
      สำนักงานปลัด
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      กองคลัง
      กองช่าง
      ส่วนการศึกษาฯ
      ส่วนสาธารณสุขฯ
      การดำเนินงานของอบต.
      แผนดำเนินงาน
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ของอบต.
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      คู่มือประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ กฎระเบียบกระทรวง ] 
      

กฎก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค_พ.ศ._๒๕๔๙.pdf

กฎกระทรวงกำหนดบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวป ระชาชน_พ.ศ._๒๕๔๘.pdf

กฎกระทรวงกำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่_พ.ศ._๒๕๔๔_ออ กตามความในพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ._๒๕๔๓.pdf

กฎกระทรวงกำหนดอัตราการหักเงินสงเคราะห์_พ.ศ.๒๕๔๗.pdf

กฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายอาหารสัตว์_พ. ศ._๒๕๔๙.pdf

กฏกระทรวงการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และกำหนดหลักเกณฑ์วิธีก ารขออนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไรและทำการเรื่ยไร
พ.ศ.๒๕๔๘.pdf

กฏกระทรวงกำหนดความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา_พ.ศ.๒๕๔๘.pdf

กฏกระทรวงกำหนดคุณสมบัติเฉพาะผู้ตรวจสอบ_หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเ บียนและการเบิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบและหลักเกณฑ์การ _ตรวจสอบอาคาร_พ.ศ.๒๕๔๘.pdf

กฏกระทรวงกำหนดเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำความผิด_พ.ศ.๒๕๔๙.pdf

กฏกระทรวงกำหนดเด็กที่อยู่ในสภาพที่จำต้องได้รับการคุ้มครองสวั สดิภาพ_พ.ศ.๒๕๔๙.pdf

กฏกระทรวงกำหนดเด็กที่อยู่ในสภาพที่จำต้องได้รับการสงเคราะห์_พ .ศ.๒๕๔๙.pdf

กฏกระทรวงกำหนดแนวทางการพิจารณาว่าการกระทำใดเป็นไปเพื่อประโยช น์สูงสุดต่อเด็ก_หรือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่ชอบธรรมต่อเด็ก. pdf

กฏกระทรวงกำหนดแบบบัตรประจำตัวนายช่างและบัตรประจำตัวนายตรวจตา มกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
พ.ศ.๒๕๔๙.pdf

กฏกระทรวงกำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ_พ.ศ.๒๕๔๘. pdf

กฏกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้า งในการขุดดินหรือถมดิน_พ.ศ.๒๕๔๘.pdf

กฏกระทรวงกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการอุปการะเลี้ยงดู_อบรมสั่งสอน _และพัฒนาเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแล
พ.ศ.๒๕๔๙.pdf

กฏกระทรวงกำหนดลักษณะ_ขนาด_หรือกำลังของเครื่องยนต์และของรถที่ จะรับจดทะเบียนเป็นรถประเภทต่าง_ๆ
พ.ศ.๒๕๔๘.pdf

กฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์_วิธีการ_เงื่อนไข_ในการจัดระบบงานและก ิจกรรมในการแนะนำให้คำปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียน_นักศึกษา.pd f

กฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์_วิธีการ_และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญา ตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก_พ.ศ.๒๕๔๙.pdf

กฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์_วิธีการ_และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญา ตจัดตั้งสถานแรกรับสถานสงเคราะห์_สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ.pdf

กฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการ ศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.pdf

กฏกระทรวงฉบับที่_๙พ.ศ.๒๕๔๘_ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมกา รขายทอดตลาดและค้าของเก่า
พ.ศ.๒๔๗๔.pdf

กฏกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง_ดูแล_บำรุงรักษา_ใช ้_และจัดหาประ_โยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ_ฉบับที่๓
พ.ศ.๒๕๔๙.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 08-มีค.-09at 12:31
 

 


 องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล

 หมู่ที่ 10  ตำบลวังบาล  อำเภอ
หล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร 0-5674-7532  หรือ  0-5691-7110
โทรสาร 0-5674-7532 ต่อ 18

 เบอร์โทรในกรณีฉุกเฉิน 0-5691-8411