ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต
      สำนักงานปลัด
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      กองคลัง
      กองช่าง
      ส่วนการศึกษาฯ
      ส่วนสาธารณสุขฯ
      การดำเนินงานของอบต.
      แผนดำเนินงาน
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ของอบต.
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      คู่มือประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ พระราชบัญญัติ ] 
      

พระราชบัญญัติ.pdf

พระราชบัญญํติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถ ิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น.pdf

พระราชบัญญัติกำหนดราคาปานกลางของที่ดินสำหรับการประเมินภาษีบำ รุงท้องที่พ.ศ.2529.pdf

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540.pdf

พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต.pdf

พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสุราพ.ศ.2527.pdf

พระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเ ฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น.pdf

พระราชบัญญัติบำเหน้จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น.pdf

พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่.pdf

พระราชบัญญัติภาษีป้าย.pdf

พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน.pdf

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542.pdf

พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น.pdf

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 08-มีค.-09at 12:57
 

 


 องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล

 หมู่ที่ 10  ตำบลวังบาล  อำเภอ
หล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร 0-5674-7532  หรือ  0-5691-7110
โทรสาร 0-5674-7532 ต่อ 18

 เบอร์โทรในกรณีฉุกเฉิน 0-5691-8411