ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต
      สำนักงานปลัด
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      กองคลัง
      กองช่าง
      ส่วนการศึกษาฯ
      ส่วนสาธารณสุขฯ
      การดำเนินงานของอบต.
      แผนดำเนินงาน
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ของอบต.
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      คู่มือประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ ส่วนสาธารณสุขฯ ] 
      

   
  นางสาวพรพรรณินทร์  ทองถ่วง  
  รองปลัด อบต. (รักษาการหัวหน้าส่วนสาธารณสุข)  
     

 
นางสาวเลิศวรา  กุลทอง   นายว่าง  อินพุทธา
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข   คนงานประจำรถขยะ
     
     

 
นายพัด  สายคำยศ   นายสมชาย  ศรียากูล
คนงานประจำรถขยะ   คนงานประจำรถขยะ
     
     

 
นายสายแนน  ศรียากูล   นายสมยศ  สายวงศ์สอน
คนงานประจำรถขยะ   คนงานประจำรถขยะ
     
     

 
นายทศพล  ทองเปิ่ง   นายจอร์ลี  ทาสุวรรณ
คนงานทั่วไป(ประจำรถขยะ)   คนงานทั่วไป(ประจำรถขยะ)
     
    ทำรายการเมื่อ: 02-เมย.-09at 08:40
 

 


 องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล

 หมู่ที่ 10  ตำบลวังบาล  อำเภอ
หล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร 0-5674-7532  หรือ  0-5691-7110
โทรสาร 0-5674-7532 ต่อ 18

 เบอร์โทรในกรณีฉุกเฉิน 0-5691-8411