ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต
      สำนักงานปลัด
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      กองคลัง
      กองช่าง
      ส่วนการศึกษาฯ
      ส่วนสาธารณสุขฯ
      การดำเนินงานของอบต.
      แผนดำเนินงาน
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ของอบต.
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      คู่มือประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ ส่วนการศึกษาฯ ] 
      

   
  นางอุไรวรรณ ต่ายแสง  
  นักวิชาการศึกษา  
     
 
นางสมคิด ธิกะ   นางธนาภรณ์ มะโน
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (วังบาล)   ครูดูแลเด็ก
     
 
นางสาวยุวรี บุญกลุ่ม   นางธีรนุช คำอยู่
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก   ครูดูแลเด็ก
     
 
นางพรทิพย์  บุญแถม   นางขนิษฐา อินสอน
ครูผู้ดูแลเด็ก   ครูดูแลเด็ก
     
 
นางสาวอภิญญา ศรีจริยา   นางสาวมอ ศักดิ์เจริญชัยกุล
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก   คนงานทั่วไป ( ผช.ครูดูแลเด็ก )
     
 
นางสาวปาริชาติ ทรงสวัสดิ์วงศ์   นางสาววะลี แซ่เถา
ผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย(ทับเบิก)   ผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย (ทับเบิก )
     
 
นางสาวยุพิน แซ่สง   นายจร  สายคำมี 
ผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย (ทับเบิก )   คนงานทั่วไป (นักการ ศพด.วังบาล )
     
 
นางจิราภรณ์  กี่หมื่น   นายอิสระพงษ์ คำอยู่
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยนักวิชาการ)   คนงานทั่วไป
     
   
   
 

นางสาวอารีย์  บุญแจ้ง

  นางสาวคณิศร วรสิริรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบํญชี   คนงานทั่วไป
     
   
     
 
นายวุฒิชัย  วรสิริรัตน์   นางสาวจารุณี  แซ่ลี
คนงานทั่วไป   คนงานทั่วไป
     
   
     
 
นางสาวไพลิน  ผัดดวง   นางสาวมะลิวัลย์ ภูรักษ์ทับเบิก
คนงานทั่วไป   คนงานทั่วไป
     
   
    ทำรายการเมื่อ: 02-เมย.-09at 10:36
 

 


 องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล

 หมู่ที่ 10  ตำบลวังบาล  อำเภอ
หล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร 0-5674-7532  หรือ  0-5691-7110
โทรสาร 0-5674-7532 ต่อ 18

 เบอร์โทรในกรณีฉุกเฉิน 0-5691-8411