ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต
      สำนักงานปลัด
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      กองคลัง
      กองช่าง
      ส่วนการศึกษาฯ
      ส่วนสาธารณสุขฯ
      การดำเนินงานของอบต.
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ของอบต.
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      คู่มือประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ การติดตามและการประเมินผล ] 
      

                                                    การติดตามประเมินผล

     การจัดทำแผนพัฒนาสามปี  มีการติดตามและประเมินผลเป็น ระยะตามขั้นตอนการจัดทำแผนครั้ง ดังนี้
        การติดตามและประเมินผลระยะที่  1  วันที่         เดือน            พ.ศ……………….
        การติดตามและประเมินผลระยะที่  2  วันที่         เดือน              พ.ศ……………….
    ผลที่คาดว่าจะได้รับ
        องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล  จะมีแผนพัฒนาสามปี  เพื่อนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้จัด ทำไว้แล้ว
        องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล  จะมีแผนพัฒนาสามปี  เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้ปฏิบัติในการดำเนินการพัฒนาในช่วงส ามปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
        องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล  ได้ใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดในการพัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นระบบ
         อื่น ๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 08-พค.-09at 10:14
 

 


 องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล

 หมู่ที่ 10  ตำบลวังบาล  อำเภอ
หล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร 0-5674-7532  หรือ  0-5691-7110
โทรสาร 0-5674-7532 ต่อ 18

 เบอร์โทรในกรณีฉุกเฉิน 0-5691-8411