ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต
      สำนักงานปลัด
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      กองคลัง
      กองช่าง
      ส่วนการศึกษาฯ
      ส่วนสาธารณสุขฯ
      การดำเนินงานของอบต.
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ของอบต.
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      คู่มือประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 



[ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 6,000 ลิตร ] 
       img035.pdf
   ทำรายการเมื่อ: 20-กพ.-18at 14:06
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซมยานพาหนะ ทะเบียน บท 8410 พช   [ 19/7/2561 15:32:24 ]
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาทำการประเมินความพึกพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ   [ 18/7/2561 10:19:35 ]
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาทำอาหารว่าง และอหารกลางวันในโครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ   [ 18/7/2561 10:18:34 ]
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาทำอาหารว่าง และอหารกลางวันในโครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ   [ 18/7/2561 10:18:02 ]
ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด   [ 18/7/2561 10:17:03 ]
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด   [ 18/7/2561 10:15:51 ]
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา   [ 17/7/2561 16:26:51 ]
     
 

 


 องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล

 หมู่ที่ 10  ตำบลวังบาล  อำเภอ
หล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร 0-5674-7532  หรือ  0-5691-7110
โทรสาร 0-5674-7532 ต่อ 18

 เบอร์โทรในกรณีฉุกเฉิน 0-5691-8411