ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต
      สำนักงานปลัด
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      กองคลัง
      กองช่าง
      ส่วนการศึกษาฯ
      ส่วนสาธารณสุขฯ
      การดำเนินงานของอบต.
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ของอบต.
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      คู่มือประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 [ ประกาศผู้ชนะเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่8 (สายบ้านดาบชัยรัตน์) ] 
       ประกาศผู้ชนะเสนอราคาก่อสร้างหมู่ที่8สายบ้านดาบชัยรัตน์.pdf
   ทำรายการเมื่อ: 28-มีค.-18at 16:43
ประกาศ รายงานแสดงฐานะการเงินงบประกอบอื่นๆประจำปีงบปรมาณ 2561   [ 22/10/2561 13:59:12 ]
ประกาศโครงสร้างตามมาตรา 7 (1) - (3) ราชกิจจานุเบกษา   [ 28/9/2561 11:14:32 ]
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล สมัยวิสามัญสมัยที่ 3 ปี 2561   [ 18/9/2561 15:28:59 ]
ประกาศประชาสัมพันธ์วันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2561   [ 18/9/2561 15:27:01 ]
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562   [ 18/9/2561 15:24:49 ]
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางดอนหอ หมู่ที่ 5 บ้านน้ำครั่ง   [ 10/9/2561 14:58:49 ]
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างกำแพงกันน้ำกัดเซาะหมู่ที่ 12 บ้านขี้นาค   [ 10/9/2561 14:14:38 ]
     
 

 


 องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล

 หมู่ที่ 10  ตำบลวังบาล  อำเภอ
หล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร 0-5674-7532  หรือ  0-5691-7110
โทรสาร 0-5674-7532 ต่อ 18

 เบอร์โทรในกรณีฉุกเฉิน 0-5691-8411