ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต
      สำนักงานปลัด
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      กองคลัง
      กองช่าง
      ส่วนการศึกษาฯ
      ส่วนสาธารณสุขฯ
      การดำเนินงานของอบต.
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ของอบต.
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 [ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ] 
       ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2561.pdf
   ทำรายการเมื่อ: 30-มีค.-18at 16:32
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์หมู่ 6 บ้านหนองไผ่   [ 19/4/2561 14:35:56 ]
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 3 บ้านนาทราย   [ 19/4/2561 14:35:08 ]
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างปรับภูมิทัศน์เส้นทางท่องเที่ยว (ตลาดชาววัง)   [ 18/4/2561 14:06:24 ]
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.วังบาล   [ 11/4/2561 11:04:49 ]
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.วังบาล   [ 11/4/2561 11:04:04 ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561   [ 30/3/2561 16:32:47 ]
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่8 (สายบ้านดาบชัยรัตน์)   [ 28/3/2561 16:43:31 ]
     
 

 


 องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล

 หมู่ที่ 10  ตำบลวังบาล  อำเภอ
หล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร 0-5674-7532  หรือ  0-5691-7110
โทรสาร 0-5674-7532 ต่อ 18

 เบอร์โทรในกรณีฉุกเฉิน 0-5691-8411