ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต
      สำนักงานปลัด
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      กองคลัง
      กองช่าง
      ส่วนการศึกษาฯ
      ส่วนสาธารณสุขฯ
      การดำเนินงานของอบต.
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ของอบต.
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      คู่มือประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 [ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมที่ 9 บ้านวังบาล ] 
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสลหมที่9บ้านวังบาล.pd f
   ทำรายการเมื่อ: 11-พค.-18at 14:02
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-เย็น แบบต่อท่อ สำนักงานปลัด   [ 25/6/2561 10:03:36 ]
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องรับส่งวิทยุแม่ข่ายพร้อมเสาส่งสัญญาณ งานป้องกัน ฯ   [ 25/6/2561 10:00:58 ]
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำอาหารในโครงการซ้อมแผนป้องกันฯ   [ 25/6/2561 9:56:55 ]
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการอบรมซ้อมแผนฯ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   [ 25/6/2561 9:54:50 ]
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา การจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   [ 25/6/2561 9:33:31 ]
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์   [ 20/6/2561 11:13:56 ]
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อติดตั้งตลาดนัดชาววังและไฟฟ้าสาธารณะ   [ 20/6/2561 11:13:23 ]
     
 

 


 องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล

 หมู่ที่ 10  ตำบลวังบาล  อำเภอ
หล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร 0-5674-7532  หรือ  0-5691-7110
โทรสาร 0-5674-7532 ต่อ 18

 เบอร์โทรในกรณีฉุกเฉิน 0-5691-8411