ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต
      สำนักงานปลัด
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      กองคลัง
      กองช่าง
      ส่วนการศึกษาฯ
      ส่วนสาธารณสุขฯ
      การดำเนินงานของอบต.
      แผนดำเนินงาน
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ของอบต.
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      คู่มือประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 [ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 บ้านเหมืองแบ่ง ] 
       8DB_ประกาศผู้ชนะเสนอราคา_จ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์_หมู่ที่ _11_บ้านเหมืองแบ่ง.pdf
   ทำรายการเมื่อ: 29-สค.-18at 14:49
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้่านงานครัว (เครื่องตัดหญ็า)สำนักปลัด   [ 8/11/2561 16:52:29 ]
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างผนังกั้นน้ำ คสล.หมุ่ที่ 12 บ้านขี้นาค   [ 5/11/2561 17:55:05 ]
ประกาศ รายงานแสดงฐานะการเงินงบประกอบอื่นๆประจำปีงบปรมาณ 2561   [ 22/10/2561 13:59:12 ]
ประกาศโครงสร้างตามมาตรา 7 (1) - (3) ราชกิจจานุเบกษา   [ 28/9/2561 11:14:32 ]
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล สมัยวิสามัญสมัยที่ 3 ปี 2561   [ 18/9/2561 15:28:59 ]
ประกาศประชาสัมพันธ์วันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2561   [ 18/9/2561 15:27:01 ]
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562   [ 18/9/2561 15:24:49 ]
     
 

 


 องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล

 หมู่ที่ 10  ตำบลวังบาล  อำเภอ
หล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร 0-5674-7532  หรือ  0-5691-7110
โทรสาร 0-5674-7532 ต่อ 18

 เบอร์โทรในกรณีฉุกเฉิน 0-5691-8411