ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต
      สำนักงานปลัด
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      กองคลัง
      กองช่าง
      ส่วนการศึกษาฯ
      ส่วนสาธารณสุขฯ
      การดำเนินงานของอบต.
      แผนดำเนินงาน
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ของอบต.
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      คู่มือประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 [ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างกำแพงกันน้ำกัดเซาะหมู่ที่ 12 บ้านขี้นาค ] 
       ประกาศผู้ชนะเสนอราคา_จ้างก่อสร้างกำแพงกันน้ำกัดเซาะหมู่ที่_1 2_บ้านขี้นาค.pdf
   ทำรายการเมื่อ: 10-กย.-18at 14:14
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างกำแพงกันน้ำเซาะ หมู่ที่ 15   [ 8/1/2562 15:41:35 ]
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างกำแพงกันน้ำเซาะ หมู่ที่ 10   [ 8/1/2562 15:40:56 ]
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   [ 7/1/2562 16:31:35 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างกำแพงกันน้ำเชาะ หมู่ที่ 9   [ 7/1/2562 16:26:04 ]
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อทรายซองกำจัดลูกน้ำ   [ 7/1/2562 16:24:51 ]
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางดอนหอ)หมู่ที่ 5 บ้านน้ำครั่ง   [ 6/12/2561 15:49:36 ]
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี DLTV   [ 3/12/2561 15:48:09 ]
     
 

 


 องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล

 หมู่ที่ 10  ตำบลวังบาล  อำเภอ
หล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร 0-5674-7532  หรือ  0-5691-7110
โทรสาร 0-5674-7532 ต่อ 18

 เบอร์โทรในกรณีฉุกเฉิน 0-5691-8411