ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต
      สำนักงานปลัด
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      กองคลัง
      กองช่าง
      ส่วนการศึกษาฯ
      ส่วนสาธารณสุขฯ
      การดำเนินงานของอบต.
      แผนดำเนินงาน
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ของอบต.
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      คู่มือประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 [ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ ศพด.วังบาล ศพด.ทับเบิก ] 
       ประกาศผู้ชนะเสนอราคา_ซื้อครุภัณฑ์_ศพด.วังบาล_ศพด.ทับเบิก.pdf
   ทำรายการเมื่อ: 21-มค.-19at 16:18
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนบ้านวังบาล หมู่ที่ 8- บ้านวังบาล หมู่ที่ 15   [ 20/8/2562 15:06:34 ]
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)   [ 19/8/2562 16:16:32 ]
กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านวังบาล หมู่ที่ 8 ถึง หมู่ที่ 15 บ้านวังบาล   [ 19/8/2562 15:48:32 ]
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562   [ 7/8/2562 14:08:06 ]
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562   [ 7/8/2562 14:07:38 ]
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ_2562   [ 7/8/2562 14:06:58 ]
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562   [ 1/5/2562 11:00:18 ]
     
 

 


 องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล

 หมู่ที่ 10  ตำบลวังบาล  อำเภอ
หล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร 0-5674-7532  หรือ  0-5691-7110
โทรสาร 0-5674-7532 ต่อ 18

 เบอร์โทรในกรณีฉุกเฉิน 0-5691-8411