ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต
      สำนักงานปลัด
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      กองคลัง
      กองช่าง
      ส่วนการศึกษาฯ
      ส่วนสาธารณสุขฯ
      การดำเนินงานของอบต.
      แผนดำเนินงาน
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ของอบต.
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      คู่มือประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 [ ประกาศผู้ชนะเสนอคารา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ กองการศึกษา ] 
       ประกาศผู้ชนะเสนอคารา_ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน_จำนวน_1_รายการ_กอง การศึกษา.pdf
   ทำรายการเมื่อ: 11-กย.-19at 15:35
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2563   [ 30/9/2562 12:03:21 ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ อบต.วังบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-   [ 13/9/2562 13:16:51 ]
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ (กองคลัง)   [ 12/9/2562 17:04:05 ]
ประกาศผู้ชนะเสนอคารา ซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ 1 รายการ   [ 12/9/2562 15:22:39 ]
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างติดตั้งสติกเกอร์ฝ้าและสติกเกอร์ซีทรูเพื่อกันแสง   [ 11/9/2562 15:35:51 ]
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างติดตั้งตัวอักษรตัวหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล   [ 11/9/2562 15:35:27 ]
ประกาศผู้ชนะเสนอคารา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ กองการศึกษา   [ 11/9/2562 15:35:05 ]
     
 

 


 องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล

 หมู่ที่ 10  ตำบลวังบาล  อำเภอ
หล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร 0-5674-7532  หรือ  0-5691-7110
โทรสาร 0-5674-7532 ต่อ 18

 เบอร์โทรในกรณีฉุกเฉิน 0-5691-8411