ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต
      สำนักงานปลัด
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      กองคลัง
      กองช่าง
      ส่วนการศึกษาฯ
      ส่วนสาธารณสุขฯ
      การดำเนินงานของอบต.
      แผนดำเนินงาน
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ของอบต.
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      คู่มือประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 [ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลภายนอกในการย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศอาคารป้องกัน ] 
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_จ้างบุคคลภายนอกในการย้ยและติดตั้งเคร ื่องปรับอากาศอาคารป้องกัน.pdf
   ทำรายการเมื่อ: 22-พย.-19at 14:37
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.(สายบ้านตาเหลี่ยง)   [ 9/12/2562 11:09:33 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลภายนอกในการย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศอาคารป้องกัน   [ 22/11/2562 14:37:44 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๒ รายการ   [ 22/11/2562 14:35:58 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลภายนอกในการติดตั้งผ้ม่านอาคารปัองกัน   [ 22/11/2562 14:33:49 ]
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางส่งน้ำตัวยู คสล.หมู่ที่ 1 บ้านภูปูน   [ 18/10/2562 15:25:33 ]
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียงและจัดสถานที่ พร้อมทำความสะอาด โครงการร่วมสืบสานงานประเพณีแ   [ 18/10/2562 15:25:08 ]
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ   [ 18/10/2562 14:49:31 ]
     
 

 


 องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล

 หมู่ที่ 10  ตำบลวังบาล  อำเภอ
หล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร 0-5674-7532  หรือ  0-5691-7110
โทรสาร 0-5674-7532 ต่อ 18

 เบอร์โทรในกรณีฉุกเฉิน 0-5691-8411