ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต
      สำนักงานปลัด
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      กองคลัง
      กองช่าง
      ส่วนการศึกษาฯ
      ส่วนสาธารณสุขฯ
      การดำเนินงานของอบต.
      แผนดำเนินงาน
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ของอบต.
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      คู่มือประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[   หัวข้อกิจกรรมทั้งหมด   ]
 
       โครงการจัดเวทีประชาคมตำบล ประจำปี 2562( 5/30/2019 1:17:49 PM )
       กิจกรรมปั่นจักรยานต้านภัยยาเสพติด( 6/26/2018 3:34:31 PM )
       โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560( 7/7/2017 2:22:03 PM )
       โครงการกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2560( 6/27/2017 2:09:31 PM )
       โครงการนันทนาการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ประจำปี 2560( 5/24/2017 3:57:31 PM )
       โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2559( 8/24/2016 11:01:44 AM )
       โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2558( 10/8/2015 12:04:13 PM )
       ข้าราชการ อบต.อนุรักษ์ไทย ทุกวันศุกร์แต่งกายด้วยผ้าไทย( 6/12/2015 11:47:38 AM )
       ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี( 6/8/2012 2:56:22 PM )
       งานวันเด็กแห่งชาติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล( 1/11/2011 12:36:55 PM )
       องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาลได้จัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโดยจัดประชุมเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2553( 12/24/2010 2:06:15 PM )
       องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาลร่วมถวายพระพร 5 ธันวา มหาราช 2553( 12/24/2010 2:00:36 PM )
       โครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส( 8/11/2010 1:15:10 PM )
       โครงการวันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.วังบาล( 8/11/2010 1:06:24 PM )
       โครงการชุมชนเข้มเเข็งเตรียมพร้อมป้องกันภัย 2553( 8/2/2010 10:35:19 AM )


จำนวน : 26 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ในทั้งหมด 2 หน้า หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2  

 


 องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล

 หมู่ที่ 10  ตำบลวังบาล  อำเภอ
หล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร 0-5674-7532  หรือ  0-5691-7110
โทรสาร 0-5674-7532 ต่อ 18

 เบอร์โทรในกรณีฉุกเฉิน 0-5691-8411