ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต
      สำนักงานปลัด
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      กองคลัง
      กองช่าง
      ส่วนการศึกษาฯ
      ส่วนสาธารณสุขฯ
      การดำเนินงานของอบต.
      แผนดำเนินงาน
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ของอบต.
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      คู่มือประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[   ประกาศและประชาสัมพันธ์ทั้งหมด   ]
 
       ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562( 5/1/2019 11:00:18 AM )
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งรถขบวนงานสืบสานวัฒนธรรมไทหล่มขนมเส้นหล่มเก่า 2562( 2/1/2019 4:15:55 PM )
       ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 12 บ้านขี้นาค( 1/30/2019 4:00:24 PM )
       ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่5 บ้านน้ำครั่ง( 1/30/2019 10:57:36 AM )
       ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างกำแพงกันการกัดเซาะเรียงหินใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านวังบาล( 1/23/2019 2:42:19 PM )
       ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ ศพด.วังบาล ศพด.ทับเบิก( 1/21/2019 4:18:00 PM )
       ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างกำแพงกันน้ำเซาะ หมู่ที่ 15( 1/8/2019 3:41:35 PM )
       ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างกำแพงกันน้ำเซาะ หมู่ที่ 10( 1/8/2019 3:40:56 PM )
       ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ( 1/7/2019 4:31:35 PM )
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างกำแพงกันน้ำเชาะ หมู่ที่ 9( 1/7/2019 4:26:04 PM )
       ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อทรายซองกำจัดลูกน้ำ( 1/7/2019 4:24:51 PM )
       ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางดอนหอ)หมู่ที่ 5 บ้านน้ำครั่ง( 12/6/2018 3:49:36 PM )
       ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี DLTV( 12/3/2018 3:48:09 PM )
       ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้าง ลาน คสล. ข้างหอประปา อบต.วังบาล หมู่ที่ 10( 11/28/2018 4:52:17 PM )
       ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายนาโคก)( 11/15/2018 3:36:14 PM )


จำนวน : 201 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ในทั้งหมด 14 หน้า หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14  

 


 องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล

 หมู่ที่ 10  ตำบลวังบาล  อำเภอ
หล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร 0-5674-7532  หรือ  0-5691-7110
โทรสาร 0-5674-7532 ต่อ 18

 เบอร์โทรในกรณีฉุกเฉิน 0-5691-8411