ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต
      สำนักงานปลัด
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      กองคลัง
      กองช่าง
      ส่วนการศึกษาฯ
      ส่วนสาธารณสุขฯ
      การดำเนินงานของอบต.
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ของอบต.
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      คู่มือประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[   ประกาศและประชาสัมพันธ์ทั้งหมด   ]
 
       ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล สมัยวิสามัญสมัยที่ 3 ปี 2561( 9/18/2018 3:28:59 PM )
       ประกาศประชาสัมพันธ์วันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2561( 9/18/2018 3:27:01 PM )
       ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562( 9/18/2018 3:24:49 PM )
       ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางดอนหอ หมู่ที่ 5 บ้านน้ำครั่ง( 9/10/2018 2:58:49 PM )
       ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างกำแพงกันน้ำกัดเซาะหมู่ที่ 12 บ้านขี้นาค( 9/10/2018 2:14:38 PM )
       ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.วังบาล( 9/7/2018 4:45:22 PM )
       ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย อบต.วังบาล( 9/7/2018 4:44:49 PM )
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 บ้านวังบาล (สายหัวนาฝายหิน)( 8/29/2018 4:04:09 PM )
       ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 บ้านเหมืองแบ่ง( 8/29/2018 2:49:17 PM )
       ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายหมู่ 7 เชื่อม หมู่ 10( 8/27/2018 11:10:32 AM )
       ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 บ้านเหมืองแบ่ง (ป่าช้าใหม่)( 8/22/2018 4:38:54 PM )
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผนังกั้นน้ำ หมู่ที่ 15 บ้านวังบาล(บ้านนายธีระ)( 8/21/2018 6:12:37 PM )
       ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างผนังกั้นน้ำ คสล หมู่ที่ 15 บ้านวังบาล (จุดบ้านยายเหรียญ)( 8/21/2018 6:07:11 PM )
       ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซมยานพาหนะ ทะเบียน บท 8410 พช( 7/19/2018 3:32:24 PM )
       ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาทำการประเมินความพึกพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ( 7/18/2018 10:19:35 AM )


จำนวน : 182 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ในทั้งหมด 13 หน้า หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13  

 


 องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล

 หมู่ที่ 10  ตำบลวังบาล  อำเภอ
หล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร 0-5674-7532  หรือ  0-5691-7110
โทรสาร 0-5674-7532 ต่อ 18

 เบอร์โทรในกรณีฉุกเฉิน 0-5691-8411