ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต
      สำนักงานปลัด
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      กองคลัง
      กองช่าง
      ส่วนการศึกษาฯ
      ส่วนสาธารณสุขฯ
      การดำเนินงานของอบต.
      แผนดำเนินงาน
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ของอบต.
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      คู่มือประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[   ประกาศและประชาสัมพันธ์ทั้งหมด   ]
 
       ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.(สายบ้านตาเหลี่ยง)( 12/9/2019 11:09:33 AM )
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลภายนอกในการย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศอาคารป้องกัน( 11/22/2019 2:37:44 PM )
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๒ รายการ( 11/22/2019 2:35:58 PM )
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลภายนอกในการติดตั้งผ้ม่านอาคารปัองกัน( 11/22/2019 2:33:49 PM )
       ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางส่งน้ำตัวยู คสล.หมู่ที่ 1 บ้านภูปูน( 10/18/2019 3:25:33 PM )
       ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียงและจัดสถานที่ พร้อมทำความสะอาด โครงการร่วมสืบสานงานประเพณีแ( 10/18/2019 3:25:08 PM )
       รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ( 10/18/2019 2:49:31 PM )
       ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2563( 9/30/2019 12:03:21 PM )
       ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ อบต.วังบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-( 9/13/2019 1:16:51 PM )
       ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ (กองคลัง)( 9/12/2019 5:04:05 PM )
       ประกาศผู้ชนะเสนอคารา ซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ 1 รายการ( 9/12/2019 3:22:39 PM )
       ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างติดตั้งสติกเกอร์ฝ้าและสติกเกอร์ซีทรูเพื่อกันแสง( 9/11/2019 3:35:51 PM )
       ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างติดตั้งตัวอักษรตัวหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล( 9/11/2019 3:35:27 PM )
       ประกาศผู้ชนะเสนอคารา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ กองการศึกษา( 9/11/2019 3:35:05 PM )
       ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน4รายการ( 9/11/2019 2:38:34 PM )


จำนวน : 248 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ในทั้งหมด 17 หน้า หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17  

 


 องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล

 หมู่ที่ 10  ตำบลวังบาล  อำเภอ
หล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร 0-5674-7532  หรือ  0-5691-7110
โทรสาร 0-5674-7532 ต่อ 18

 เบอร์โทรในกรณีฉุกเฉิน 0-5691-8411