[   หนังสือราชการทั้งหมด   ]
 
       เลื่อนข้าราชการ คำสั่งที่ 279-2553.( 6/7/2010 8:56:59 AM )
       รายงานการดำเนินงานขจัดโรคขาดสารไอโอดีนผ่าการดำเนินงานในท้องถิ่น ปี 2552 มท 0891.3-ว 946.( 6/7/2010 8:53:15 AM )
       ทุนฝึกอบรมรัฐบาลไทย Planning and Management of Small Water Supply system มท 0810.4-ว 939( 6/7/2010 8:50:46 AM )
       โครงการสัมมนามาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2553 มท 0809.2-_ว 960( 6/7/2010 8:49:29 AM )
       ขอเชิญส่งผลงานโรคพิษสุนัขบ้าประกวดแข่งขันรางวัล_MoPH_MoAC Sanofi Pasteur Rabies Awards ประจำปี 2553( 6/7/2010 8:33:06 AM )
       แก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์การปรับขนาดเทศบาลเป็นขนาดกลาง มท 0809.2-ว_134( 6/7/2010 8:31:56 AM )
       การเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหารที่เกษ๊ยณอายุราชการ มท 0809.2-ว_141.( 6/7/2010 8:31:05 AM )
       การฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่-เจ้าพนักงานธุรการ_รุ่นที่ 59 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2553 มท 0807.3-ว 955( 6/7/2010 8:30:28 AM )
       รฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่-เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รุ่นที่ 32_ประจำปีงบประมาณ_พ.ศ. 2553 มท 0807.3-( 6/7/2010 8:29:28 AM )


จำนวน : 9 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ในทั้งหมด 1 หน้า
กระโดดไปหน้า   1  

หนังสือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 


 องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล

 หมู่ที่ 10  ตำบลวังบาล  อำเภอ
หล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร 0-5674-7532  หรือ  0-5691-7110
โทรสาร 0-5674-7532 ต่อ 18

 เบอร์โทรในกรณีฉุกเฉิน 0-5691-8411