ชื่อเรื่อง : การแบ่งงานในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายละเอียด : การดำเนินงานในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายงาน ปฏิบัติหน้าที่ตามตามที่ได้รับมอบหมาย ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหนังสือสั่งการ และคำสั่งของทางราชการโดยเคร่งครัด มิให้เกิดเสียหายแก่ทางราชการ
ชื่อไฟล์ : r5BwjetWed24437.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้