ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๗ บ้านน้ำครั่ง(สายทางถนนบ้านน้ำครั่งหมู่ ๗-บ้านขี้นาค หมู่ ๑๒ พช.ถ ๙๙-๐๐๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง