ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๓ บ้านห้วยหอย (สายทางนาซำหวาย พช..ถ๙๙-๑๓๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง