ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุไฟฟ้า ๙ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง