messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
วังบาล
อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
account_box กองคลัง
(นางวลัยพร มีสา)
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง)
นางจรัสพร ต๊ะนวล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นางพัชรินทร์ คำเมือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
นางสาวพนิดา แสงไชยราช
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
-ว่าง-
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
(นางพิมทอง แก้วกิ่งจันทร์)
นักวิชาการคลัง (ลูกจ้างประจำ)
(นางอัจฉรา อ่อนศรี)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ลูกจ้างประจำ)
(นายปริญญา นาวิชา)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
(นางสาวกาญจนา คำมุงคุณ)
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
นางสาวภัสชญา ศิลปสุวรรณ
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
นางสาวศิริณวรัช จันทวงศ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นายธีรพงศ์ ใจเมธา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวกนกพิชญ์ การะเกต
คนงาน